Protectia datelor personale

 


 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice S.C. MARSHAL TURISM S.R.L., operator  de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 19103, se obliga de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: atragerea de clienti si potentiali clienti.

Nu sunteti obligati sa furnizati datele, acestea fiindu-ne necesare in optimizarea bazei de date in scopul trimiterii de scrisori electronice cu informari despre servicii turistice.

Refuzul dvs. determina pentru noi stergerea din baza de date a datelor.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: datele nu se vor transmite altor operatori.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC MARSHAL TURISM SRL, bdul Magheru 43, parter, sector 1, Bucuresti sau la adresa de e-mail marshal@marshal.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alte tari/state din strainatate.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.


Sursa: A.N.S.P.D.C.P.

Administrator

Maria Bolma


Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


Pentru mai multe detalii si informatii va rugam sa cititi si Politica de confidentialitate


 

Protection of personal data


 

According to the provisions of Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, as amended and supplemented and of Law no. 506/2004 on the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications, S.C. MARSHAL TURISM S.R.L., personal data operator having the registration number 19103, undertakes to safely administer and only for the specified purposes, the personal data you are providing to us about you, about a family member or about any other person.  

The purpose of data gathering is: drawing clients and potential clients.  

You do not have the obligation to provide any information, these are necessary for optimizing the data base with the purpose of sending electronic notifications with information about the touristic services.  

Your refusal results into the erasure of the data from the data base.  

The information registered is intended to be used by the operator and is communicated to the following consignees: the data will not be sent to other operators.  

According to the Law no. 677/2001, you benefit from the right to access, interfere with the data, the right of not being subject to individual decisions and the right to take legal action. Moreover, you are entitled to oppose to the processing of the personal data that concern you and to request the erasure of such data*. In order to exercise such rights, you can address a written letter, dated and signed, to SC MARSHAL TURISM SRL, 43 Magheru Blvd., ground floor, 1st district, Bucharest or to the e-mail address marshal@marshal.ro. Moreover, you have the right to take legal action.  

Your data will not be transferred to other countries/states.  

If some of you data is incorrect, please inform us as soon as possible.  

Source: A.N.S.P.D.C.P.
 

Administrator

Maria Bolma


Observation:

*any person has the right to oppose, due to legitimate reasons, to the processing of his/her personal data. This right to oppose can be excluded in case of several processing provided by the law (e.g. processing by financial and fiscal services, by police, justice, social security). Therefore, this observation cannot be applied if the processing is mandatory;

*moreover, any person has the right to oppose, freely and without any justification, to the processing of the personal data for direct marketing purposes.


For more details and information please access the Politica de confidentialitate (Confidentiality Policy)

Member of HotelsCombined.com